Ansök om plats i fritidsverksamhet

LÄS MER

Vem har rätt till plats på fritids

Fritidshem ska erbjudas eleverna till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov (SL 14 kap 7-8 §). Utbildning i fritidshem ska erbjudas elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar (SL 14 kap 5 §). Plats ska också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (SL 14 kap 5 §) eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i son utveckling i form av sådan utbildning (SL 14 kap 6 §). Rätt till plats på fritidshem har barn som är folkbokförda i Öckerö kommun.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (SL 14 kap 2 §).

Frågor om e-tjänsten

Öckerö kommun
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se/grundskola

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@ockero.se