Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Bygg- och miljöenheten använder sig i regel av förenklad delgivning. Läs mer om delgivning på Öckerö kommuns hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa