Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning

LÄS MER

Installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av. Rekommendationen är att avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter för att god effekt ska uppnås.

Om borrpunkt eller borrhålets botten hamnar närmare än 20 meter från grannes husfasad, om grannes möjlighet att borra för bergvärme upphör/påverkas eller om borrpunkten placeras nära fastighetsgränsen till granne är grannen berörd och ska ges möjlighet att yttra sig. Möjlighet finns också att vinkla borrhålen. Om borrhålen vinklas eftersträvas ett avstånd på minst 20 meter på halva borrhålsdjupet, för att påverkan på energiuttaget inte ska bli större än om det är 20 meter mellan borrhålen på markytan.

Observera att grannars medgivande inte automatiskt innebär att byggnads- och miljönämnden beviljar ett tillstånd. Nämnden kan av andra skäl avslå ansökan. På samma sätt kan nämnden efter prövning besluta om att bevilja tillstånd trots grannars invändningar. Dessa har då möjlighet att överklaga beslutet hos länsstyrelsen.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa