Anmälan om installation av oljeavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska installera en oljeavskiljare så behöver du anmäla det till miljöenheten enligt Miljöbalken 2 kap. 15 kap. och 26 kap. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 21 §.

Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927 och därför ställs det enligt 55 § även särskilda krav på anteckningar om avfallsmängd och vem avfallet lämnas till för vidarehantering.

Avgifter

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa