Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om dagvattenanläggning.

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till kommunens miljöenhet.

Enligt 9 kap. 2 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Observera att anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas.

 

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa