Ansökan om ledighet för elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ledighet för elev i grundskola och grundsärskola. 

Att ansöka om ledighet

Elever i grundskola har skolplikt och närvaroplikt i 178 skoldagar per läsår. Skolan är elevernas arbetsplats. Det är viktigt att regler om närvaro och arbetstider följs, för att ge eleven en så god utbildning som möjlighet. Vårdnadshavarna har ansvaret för att omyndiga barn kommer till skolan. Ansvaret regleras i skollagen och i föräldrabalken. 

Skollagen 7 kap.18§ ”En elev i en skolform som avses i 17§ får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

Beslut om ledighet

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, tidigare ledigheter och frånvaro, ledighetens längd samt ledighetens angelägenhet. Eleven har själv ansvar för att ta igen missad undervisning samt eventuella bedömningstillfällen. Detta ska ske i samråd med undervisande lärare. Alla ledigheter ska sökas i god tid och vara beviljade innan t.ex. resor beställs. Det är viktigt att vårdnadshavare förlägger semesterresor tillsammans med barn till lovdagar eller ferietid. Rektor är restriktiv med beviljande av ledighet.

(saknar du e-legitimation kan du alltid kontakta kommunservice så hjälper de dig)

Har du eller barnet skyddad identitet ska du inte använda denna tjänst. Ta kontakt med klassläraren eller rektorn direkt. Det gäller även dig som har fosterbarn och ej är vårdnadshavare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa