Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ansluta en fastighet till det kommunala ledningsnätet behöver du göra en ansökan till kommunen.

ABVA och Råd och anvisningar finnas här: https://www.ockero.se/bo-trafik-och-miljo/vatten-och-avlopp

Ansökan ska vara kommunen tillhanda innan bygglov kan ges. För byggvatten och vatten mätaruppsättning kontakta kommunens VA-enhet genom kommunens växel 031-976200. Återströmningsskydd ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras. Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten. För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmän vatten- och avloppsanläggning). Avgift för anslutning till det allmänna VA-nätet tas ut enligt kommunens gällande VA-taxa. Det åligger fastighetsägaren att hålla sig informerad om gällande VA-taxa och ABVA.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa