TEST - Skapa ett medborgarförslag

LÄS MER

Har du en idé om hur vardagen i Öckerö kommun kan förbättras? Alla som är folkbokförda i Öckerö kommun har rätt att väcka medborgarförslag till kommunfullmäktige. På så sätt kan du påverka och förbättra den kommunala verksamheten och din närmiljö.

 

När medborgarförslaget inkommit till kommunen är det en allmän handling som kan begäras ut av den som så önskar. Medborgarförslaget publiceras på hemsidan. De personuppgifter som du lämnar in i medborgarförslaget behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

Vem kan väcka medborgarförslag?

För att väcka medborgarförslag måsta du antingen vara folkbokförd i kommunen, eller vara en unionsmedborgare som är bosatt i kommunen, men som enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där. Du behöver inte ha uppnått en viss ålder och kan lämna in förslaget både som enskild person eller gemensamt med andra.

 

Hur skriver man ett medborgarförslag

För att handlingen ska anses vara ett medborgarförslag och i kommunen väckas som ett sådant måste följande villkor vara uppfyllda.

 

Vad ska ett medborgarförslag innehålla? Medborgarförslaget ska

  • Vara skriftligt och undertecknat (e-signering via e-tjänsten)
  • Innehålla namnförtydligande, telefonnummer och adress
  • Innehålla konkreta förslag. I förslaget ska du tydligt förklara vilken åtgärd du vill att Öckerö kommun ska besluta om, och varför.
  • Handla om kommunens verksamhet. Kommunen kan inte besluta om något utanför dess befogenhet.
  • Begränsa sig till en fråga. Har man förslag i flera olika frågor bör man väcka flera olika medborgarförslag

 

Det första vi gör när vi får in ett medborgarförslag är att granska det för att se så att det uppfyller kraven. Om villkoren inte är uppfyllda kontaktar vi dig och erbjuder möjlighet för komplettering.

 

När behandlas medborgarförslag

Ett medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde efter att det inkommit till kommunen. Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Eftersom att medborgarförslaget kan komma att hanteras i flera nämnder under flera sammanträden kan det dröja innan beslut fattas och svar meddelas. Enligt kommunallagen ska svar om möjligt ges inom ett år.”

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa