Anmälan för ny VA-taxa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beslut om förändring av VA-taxa

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny konstruktion av VAtaxa som följer Svenskt Vattens basförslag. Svenskt vatten är branschorganisation för Sveriges VA-huvudmän. Beslutet fattades 2019-11-12, KS § 252, och gäller från och med 2021-01-01.

VA-taxan ska fördela kostnaderna inom VA-kollektivet utifrån nyttan av att vara ansluten till det kommunala VA-nätet.

En av förändringarna är definitionen av bostadsfastighet. Som bostadsenhet räknas, förutom fastighet som är bebyggd eller avses att bebyggas för bostadsändamål, även fastigheter där lokalytan är det viktigaste, sett från användarsynpunkt. Kontor, butiker, hantverk, hotell, småindustri, sjukvård och sporthallar är exempel på fastigheter som jämställs med bostadsfastigheter enligt det nya beslutet.

Begäran om fastighetsuppgifter

För att kunna göra en korrekt debitering av vatten, avlopp, bostadsenheter och bruttoarea (BTA) behöver Öckerö kommuns kundregister uppdateras med följande uppgifter:

Antal bostadsenheter. Som bostadsenhet räknas ett eller flera avgränsade utrymmen i en byggnad som är avsedd för boende.

Totala bruttoaren (BTA) för verksamhetsytor som används till annat än boende. Bruttoarea, BTA, är de sammanlagda verksamhetsytor som begränsas av omgivande väggars utsida. Area för garage- och förrådsbyggnader ska räknas med i bruttoarean.

Fastighetstyp. Exempel på olika fastighetstyper:

      – Fastighet med enbart bostadsenheter. Till exempel villa, sommarhus, lägenhetshus. Ange det antal bostadsenheter som finns på fastigheten.

      – Fastighet med enbart verksamhetsytor. Till exempel butik, kontor, industri. Ange BTA-ytan i m2 för byggnadens/byggnadernas samtliga våningsplan, även källar- och vindsplan.

      – Fastighet med både bostadsenheter och verksamhetsytor. Ange antal bostadsenheter och ange BTA-ytan i m2 för verksamhetsytan.

Har du frågor?
Om du har frågor eller behöver hjälp med att registrera
dina uppgifter är du välkommen att höra av dig till Majvor eller Kommunservice!

Majvor Björkman
Telefon: 031-97 62 56
E-post: majvor.bjorkman@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa