Anmälan om utredning av elevs frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du som rektor påbörjad utredning av en elevs frånvaro till huvudman. Anmälan skickas till Utbildnings,- kultur- och fritidsförvaltningen och delges nämnden.

Inom kommunens egna verksamheter görs frånvaroutredningen med hjälp av formuläret Utredning av problematisk skolfrånvaro som finns på Närvaroportalen.

Enligt 7 kap. 19a § skollagen (2010:800) ska rektor, om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 §, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds och anmäls om det inte är obehövligt.

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa