Anmälan om utredning av elevs frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du som rektor påbörjad utredning av en elevs frånvaro till huvudman. Anmälan skickas till staben för Utbildnings,- kultur- och fritidsförvaltningen och delges nämnden.

Frånvaroutredningen görs med hjälp av formuläret Utredning av problematisk skolfrånvaro som finns på Närvaroportalen.

Enligt 7 kap. 19a § skollagen (2010:800) ska rektor, om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 §, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds och anmäls om det inte är obehövligt.

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa