Rapportering om missförhållanden

LÄS MER

Om visselblåsarfunktionen

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

Vår förhoppning är att alla anställda i Öckerö kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att personer med en annan arbetsrelaterad koppling till kommunen med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via e-tjänsten för rapportering om missförhållanden. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig till närmaste chef eller överordnad chef.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden inom Öckerö kommuns nämnder och bolag.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att det finns handlanden eller underlåtenheter som kan anses utgöra ett missförhållande som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och åtgärdas. Det kan exempelvis vara överträdelser av lagar, EU-direktiv eller interna regler och riktlinjer.

Vem kan rapporten avse?

Personen som rapporten avser ska vara förtroendevald, chef eller anställd i någon av Öckerö kommuns förvaltningar eller bolag. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning i Öckerö kommun. 

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen, som konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare, lönesättning och så vidare, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive förvaltning/bolag.

I de fall du har synpunkter som inte faller inom ramen för visselblåsning, på någon av kommunens verksamheter, ska du använda vår synpunktshantering

 

Du kan anmäla missförhållanden via denna E-tjänst eller genom att ringa 031-97 89 87.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du arbetar, har arbetat eller ska börja arbeta som anställd i Öckerö Kommun.
  • Genom ditt arbete har du varit i kontakt med verksamheten där missförhållandet finns.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa