Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

LÄS MER

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet. Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt måste du ansöka om det hos kommunen.

Synnerliga skäl krävs

Det krävs alltid synnerliga skäl för att få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det finns alltså ingen rättighet för en elev att få det beviljat, bedömningen av de synnerliga skälen är strikta och det är mycket ovanligt att ansökan beviljas. Semesterresa är inget synnerligt skäl.

Krav för att ansökan ska beviljas

För att ansökan ska beviljas krävs att eleven är fortsatt folkbokförd i kommunen under studietiden och att samtliga tre krav är uppfyllda:

  • den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • det finns synnerliga skäl.

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast fyra månader innan datumet som ansökan avser. 

Information angående beslut

Det är viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid. Det kan ta upp till några månader att få beslut. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av kommunen och får bara avse ett år i taget. Om ansökan om skolpliktens upphörande beviljas så skrivs barnet ut från nuvarande skola.

Återkomst till Sverige

Vid återkomsten till Sverige måste vårdnadshavare lämna önskemål om skola i Öckerö kommun i e-tjänsten Inflyttningsanmälan. Efter ansökan tilldelas eleven skolplats utifrån kommunens riktlinjer för skolplacering.

Information om skolpeng

Öckerö kommuns ansvar för att finansiera utbildningen upphör under beviljad period varvid elevens skolpeng inte är möjlig att flytta med.

Överklaga beslut

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol (28 kap. 5 § skollagen). 

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings,- kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa