Ansökan om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands

LÄS MER

Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där kommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs samt ansvaret för att finansiera elevens utbildning (7 kap. 2§ skollagen).

Barn som varaktigt vistas utomlands omfattas inte av skolplikt i Sverige. Hemkommunen har alltid ett ansvar för att bevaka barnets rätt till utbildning så länge som barnet är folkbokfört i Sverige. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet. Uppgifterna ska lämnas av vårdnadshavaren.
Som huvudregel är myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen.

Handläggningstiden är fyra månader.

Bedömning av skolplikt

Vid bedömning om en bosättning i annat land är varaktig, är de faktiska förhållandena avgörande. Det ska handla om en verklig och varaktig bosättning på den utländska orten. Det är inte möjligt att generellt ange en viss minsta tid för att bosättningen i utlandet ska anses varaktig, men en tumregel är 6–9 månader.

För att Öckerö kommun ska kunna pröva om eleven varaktigt vistas utomlands behöver uppgifterna i anmälan styrkas med ett intyg eller liknande handlingar, exempelvis:

  • Intyg på skolplacering i utlandet
  • Resehandlingar
  • Anställningskontrakt för vårdnadshavare i utlandet
  • Hyresavtal/bostadskontrakt
  • Övrigt som styrker att eleven vistas en längre tid utomlands

Om skolplikten upphör

Vid beslut om att skolplikten upphör kommer eleven inte att behålla sin placering på nuvarande skola. Beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands fattas ett år i taget. Ett medgivande kan återkallas om det finns anledning att anta att någon av förutsättningarna ovan inte längre finns. Ett beslut om återkallelse av ett medgivande gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Utskrivning från skola

En elev som slutar vid en skola i Öckerö kommun ska inte skrivas ut innan skolan har säkerställt att det finns en ny skolplacering alternativt att det finns ett beslut fattat av Utbildnings, - kultur- och fritidsnämnden som säger att skolplikten har upphört.

Om eleven kommer tillbaka

Skolplikten infaller omedelbart när barnet återvänder till Sverige. Vårdnadshavaren är då skyldig att ansöka om ny skolplacering. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Det finns ingen garanti för att barnet får en placering på den skola som barnet tidigare varit placerad på. Elevens kunskaper kommer att bedömas för att bestämma vilken årskurs hen kan börja i efter utlandsvistelsen.

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings,- kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa