Ansökan om skolskjuts

LÄS MER

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska lämnas in inför varje nytt läsår. Det är vårdnadshavare som ska åberopa och styrka att omständigheter enligt ovan föreligger. Individuell prövning sker utifrån varje enskild ansökan. Eftersom handläggningen av skolskjutsärenden kan ta tid så är det viktigt att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt, dock senast den 31 maj. Detta för att vi ska kunna säkerställa att skolskjuts med taxi eller busskort är ordnat tills dess att terminen startar i augusti.

Regler för skolskjuts

Skolskjuts i Öckerö kommun anordnas i första hand med busskort för resa med ordinarie kollektivtrafik. Skolskjuts med taxi kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat dem (placeringsskolan), i en friskola eller som går i annan kommuns skola, utom i de fall då skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Kraven som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i Skolskjutsregler i grundskola och grundsärskola

Kriterier för beviljande av skolskjuts

Elev som är folkbokförd i Öckerö kommun har rätt till fri skolskjuts efter bedömning av följande grundkriterier:

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Elevs funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa