Enkät om Översiktsplan Utblick Öckerö inför planeringsstrategi 2023

LÄS MER

Enkät om Översiktsplan Utblick Öckerö inför planeringsstrategi 2023

Plan- och bygglagen (PBL) anger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige (KF). Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Enligt 3 kap. 27 § PBL ska KF minst en gång under mandatperioden ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, även fördjupningar och tillägg såsom Vindbruksplanen. Aktualitetsprövningen ska göras utifrån krav i 3 kap. 5 § PBL på vad som ska framgå av översiktsplanen. Syftet med att se över en översiktsplan är att bedöma dess aktualitet utifrån tillämpning och nya/tillkommande förutsättningar sedan planens antagande. Kommunen ska ta ställning till Länsstyrelsens redogörelse av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Kommunen ska också ta ställning till om översiktsplanen stämmer överens med den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning samt hushållning med naturresurser.

För att pröva översiktsplanens aktualitet har medarbetare inom avdelningen för strategisk samhällsutveckling påbörjat arbetet med en planeringsstrategi. Planeringsstrategin är ett verktyg för att hålla översiktsplanen aktuell. Det centrala i planeringsstrategin är kommunens ställningstagande till den fortsatta översiktsplaneringen. Strategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Som ett led i arbetet med att utreda översiktsplanens aktualitet har nedanstående enkät formulerats och skickats ut till kommunens samtliga förvaltningar. För att få ett så adekvat underlag som möjligt för den fortsatta processen vore det mycket värdefullt om ni eller någon/några inom er enhet kunde ta er tiden att besvara nedanstående frågor. Vid behov kan följande länk till kommunens översiktsplan Utblick Öckerö användas.

Frågor om e-tjänsten

Öckerö kommun
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa